----- Original Message -----
From: Ture Sjolander 2009
Sent: Monday, June 08, 2009 8:53 PM
Subject: F.k.

 
----- Original Message -----
From: Ture Sjolander 2009
Sent: Monday, June 08, 2009 7:52 PM
Subject: Vill du ha hjälp att korrigera denna text ?

 
Gunnel Pettersson ,
 
Hej de bra att någon har försökt sig på att redogöra för bl.a. Video-NU's bakgrund. Jag antager att du skrivit detta som någons slags avhandling ca 2006. Hittade den i dag först på nätet av en slump.
Det är ganska bra redogjort men alltför många sakfel. Kan du forfarande ha intresse att rätta till dessa sakfel, i varje fall på den file som kommer upp på internet.
Jag hjälper gärna till då jag från start bildade Video-Nu med Måns von Stedingk. De första medlen kom fram med dåvarande kulturministern Bengt Göransson hjälp. Video-NU blev mer eller mindre 'mördat' av Kjartan, Karin och Marie, efter det jag flyttade till Australien 1986-87. Tiden mellan 1979 till 1983 var en tuff tid men med en hårt arbetande styrelse med verkligen intressanta styrelsemedlemmar.
 
Mvh
Ture Sjölander

 
 
KU-rapport Konstfack 2006 - Pionjärer inom svensk videokonst
 
Genomgång av kulturföreningen Video NU och sammanhanget i vilket föreningen
verkade.
Opponent - Astrid Söderbergh Widding (John Sundholm)
 

Rubriker s. 1-7
-om projektet och urval
-bakgrunden till projektets avgränsning
-för utbildning
-urvalet till projektets DVD
-videomediet i Sverige med utblickar
-Video NU
-Konstnärligt innehåll och uttryck
-slutreflektion
 
-källhänvisningar s. 8
Bifogat material
 
-program visat i samband med KU-veckan s. 9
-anteckning, lista på videokonst före 1980 s. 10-11
 
-om projektet och urval
KU-projektet är en inventering av svensk videokonst innan 1995 med speciellt
fokus på videokonst producerad i regi av Kulturföreningen Video NU baserad i
Stockholm. Genomförandet säkerställer material som är på väg att försvinna.
Förutom rapporten gjordes en utställning, visad på Konstfack i december 2006,
se bilaga DVD: Ett urval från Video NU:s produktion 1985-1990.
 

Ytterligare en DVD med videoexempel samt tillhörande pedagogiskt material
produceras i samarbete med Stiftelsen Filmform. DVD-paketet kommer att finnas
tillgänglig i Konstfacks bibliotek/videotek Timeline samt för distribution
(även enskilda titlar) hos Filmform till konst- och mediautbildningar, museer,
konsthallar m.fl. Ett större urval titlar har säkerhetskopierats hos Statens
ljud- och bildarkiv (SLBA).
 
I Sveriges Allmänna Konstförenings årsbok 2006, Konst som rörlig bild, från
Diagonalsymfonin till Whiteout, red. Astrid Söderbergh Widding, går det att få
en större överblick över den svenska experimentella filmen och videokonsten.
Bokens kapitel ”Videokonst i Sverige, från alternativ till institution” är
skriven av Måns Wrange och undertecknad. Det blev en slags upptakt till
projektet genomgången av Video NU:s verksamhet Boken gav då en anledning att
ge en första orientering inom ett område där inte mycket är skrivet. Från det
större perspektivet gör projektet för Film Re:Form en stark avgränsning
geografiskt och tidsmässigt. Inventeringen har, med sina begränsade resurser,
fokuserat på den samling av videokonst som lämnades kvar när kulturföreningen
Video NU avvecklade sin verksamhet omkring 1990.
 
Materialet till presentationen, har tagits fram, registrerats och gjorts
tillgängligt för forskning, studenter och en bredare publik via Siftelsen
 

Filmform inom projektet Film Re:Form med stöd från Stiftelsen Framtidens
Kultur och Konstfacks KU-nämnd.
 
Större delen av den inventerade videokonsten ligger på U-Matic band som ägs av
Stiftelsen Filmform men är producerade i Video NU:s videoverkstad.
De noterade fakta som finns kring videobanden/videoverken bifogas som separatlista. Även en lista med aktiviteter inom videokonstens område före 1980
bifogas. Jag har också tagit del av funna handlingar från föreningen,
programblad, artiklar och litteratur inom ämnet och gjort ett urval med
videoexempel för videoteket med tillhörande beskrivningar.
Det ingår i projektet att samla in och överför de förgängliga videobanden till
stabilare media, med hjälp av SLBA (Statens ljud och bildarkiv) via Stiftelsen
Filmform. Stiftelsen Filmform har ett statligt uppdrag att arkivera och sprida
svensk experimentell film och videokonst.
 
-bakgrunden till projektets avgränsning
Projektets avgränsning:
 
-identifiera personer som började arbeta med videokonst
-undersöka var man har kunnat producera denna konst
-notera i vilka samanhang man började visa denna slags konst
-registrera hur denna konst gestaltades vid aktuell tidpunkt
Den samling av videokonst som lämnades kvar när kulturföreningen Video NU
avslutade sin verksamhet är på väg att förfaras. Vissa band faller samman och
den sorts videoteknik som användes börjar bli svår att få tag i. Det var
intressant för projektet att välja en produktion som löper samlat över några
år från 1985 till 1990. Det finns också personer som varit aktiva i föreningen
som också var möjliga att intervjua.
 
-för utbildning
De flesta initiativen att organisera, distribuera och nedteckna videokonst och
dess historia står att finna i Storbritannien och USA. Som tex Max Liljefors
påpekar i sin utmärkta bok Videokonsten, en introduktion, så gör han i det
närmaste en introduktion enbart till den tidiga amerikanska videokonsten. Det
är där det har gått att finna ett material. Det är alltså en snedvriden
historiebild vi har.
 
Videomediet är tidskrävande och är på så sätt komplicerat att hantera i en
undervisningssituation. Det är dessutom förknippat med komplikationer kring
rättigheter. Man får hela den komplexa frågan kring original och kopia,
visningsrättigheter, musikrättigheter osv att lösa. Bildkonstnärskåren har
inte arbetat speciellt metodiskt med dessa frågor, om man jämför med filmare,
författare och tonsättare.
 
Det är av mycket stor vikt, för speciellt konstnärliga utbildningar, att
historiskt material inom videofältet finns tillgängligt för en ny generation
utövare. Så väl faktatexter som rörliga exempel. Det räcker inte att
exemplifiera med stillbilder, om man vi nå fördjupad kunskap.
 
-urvalet till projektets DVD
De videoband, från Video NU:s samling, som framstod som rena övningar, oklippt
material eller material som används som en kanal i mixning har sorterats bort.
Videosamlingen, som är utgångspunkten, visar en produktion mellan år 19851990.
Från denna samling har ett flertal titlar säkerhetskopierats deponerats
hos SLBA. Ett mindre urval har gjorts för projektets samlings DVD. Därtill har
några titlar producerade i övriga landet tom 1995 lagts. Totalt ska urvalet
representera en bredd och visa de konstnärer som under denna tid var aktiva
 

och visade offentligt.
De videoverk som har visat sig vara av betydelse för den aktuella tidsperioden
har studerats närmre. Det kan vara verk som har varit av vikt för den enskilde
konstnärens utveckling eller för mediets utveckling. Urvalet lyfter fram
områden som man vid denna tid var intresserade av. Det finns en spridning från
ett poetiskt berättande, en massmediekritik ett utnyttjande av mediets
realtids möjligheter till en mer konceptuell hållning osv.
Som i alla urvalsprocesser kan det finnas kritik mot det gjorda valet. En
sådan kritik är positiv. Reaktionen kan användas som en återkoppling till vad
kartläggningen åstadkommit, innan eventuellt mer material kommer fram och ett
mer fördjupat arbete görs.
 
-videomediet i Sverige med utblickar
Det kan vara intressant att göra en nationell avgränsning i en första
kartläggning av videkonsten. Inte bara för att det finns en praktisk
anledning, utan också för att synliggöra de influenser som har kommit utifrån.
Speciellt som rörlighet är inbyggt i mediet. Möjligheten till ett
mångfaldigande underlättar en spridning.
Före 1980 är det inte någon större produktion eller visning av videokonst som
förekommer i Sverige. Den bifogade listan över händelser inom videokonsten
före 1980 visar vad projektet hittills registrerat. Den syftar till att ge en
bakgrundsbild ur vilken behovet av föreningen Video Nu växer fram.
Fylkingen gör en stor manifestation, Visioner av Nuet, på Tekniska museet
1966. Där visas bla en installation med TV-monitorer av Nam June Paik. Inga
svenskar medverkar med video, däremot med ljudverk och bildspel. TV mediet är
i utveckling och det görs plats inom SVT för några experiment. Där får bla.
Ture Sjölander, Bror Wikström och Sven Inge möjlighet att experimentera vilket
resulterar i att Time sänds 1965. Kristian Romare (SVT) producerade Monument
1966
för Ture Sjölander, Sven Inge och Bengt Modin (SR). Gruppen kring dessa
tidiga experiment kopplade sitt intresse för den elektroniska konsten och
möjligheten att bearbeta TV bilden med en massmediekritik.
Konstnären, författaren och tonsättaren Jan W. Morthensons videoverk
Supersonics 1968 är framställt med hjälp av Göran Sundqvist från Data-Saab i
Linköping och producerat av WDR, Westdeutsches Fernsehen. Vid Fylkingensinvigningskonsert, i november 1971 i de nya lokalerna på Östgötagatan i
Stockhom, visar tonsättaren Karl-Birger Blomdahl en videokomposition
Altisonans där övriga programpunkter är musik. Fylkingen etablerar sig som en
plats för visning av videokonst. Under 1977 gör man flera arrangemang med
videoskulptuer, videovisningar och debatter. Med dessa exempel synliggörs en
viktig koppling till den aktiva tonsättarkåren öppna för det
multidisciplinära. Detta är speciellt för utvecklingen av videomediet i
Sverige.
På Moderna visar man videokonst med viss regelbundenhet sedan 1979. Kjartan
Slettemark gäckar konstetablissemanget. På Liljevachs Vårsalong 1988 gör han
“Kotteriet”, en videoperformance, med Annie Hamburger gästande konstnär från
USA.
SVT, Fylkingen, Moderna och Kulturhuset som första exempel på växthus för
videokonsten i Stockholmsområdet, är till stor del de etablerade men
experimenterande tonsättarnas och konstnärernas platser. Det är inte frågan om
gräsrots TV och allaktivitetshus, där även konstnärerna fick samsas, som i
Danmark med tex. Videoverkstaedet och allaktivitetshuset Huset. Där startade
arbetet med den första lokal-TV i mitten av 70-talet. Eller som i USA där en
stark kritik, runt det kommersiella TV mediet, lockade konstnärer och
aktivister att starta gemensamma aktioner. Det är dock intressant att jämföra
utvecklingen i Göteborg. Där är det Kulturhuset i Frölunda, med sin
ungdomssatsning blandat med konstnärers individuella produktioner, som står i
 

centrum för utvecklingen på tidigt 80-tal. I Malmö är det unga konstnärer som
tar saken i egna händer med galleri TV för att skapa visningsmöjligheter.
 
Teresa Wennberg (medlem i Video NU), konstnär med avstamp i måleriet, gör sin
första video 1977 i samarbete med Louise Nessim, med Moderna Museet och Pontus
Hultén som stöd. Wennberg samarbetar även med Pierre Lobstein från Frankrike,
och får chansen att arbeta med video på Centre G. Pompidou i Paris. Hon blir
medlem i video-gruppen Grand Canal, som organiserade de flesta franska
videokonstnärerna.
Ronald Nameth kommer från USA med erfarenheter bla från experimentfilm i
samarbete med Andy Warhol. Han kommer till Stockholm efter en period i
Köpenhamn. Nameth är en konstnär som förde med sig stort tekniskt kunnande
inom videoområdet och konstnärligt nytänkande. Man kan finna hans namn i
rörelse mellan de olika grupperingarna under de första aktiva åren med video
på Fylkingen, när Video Nu byggs upp och i de arrangemang Video Nu medverkar
till tex på Kulturhuset. När videokonsten senare sprider sig som en given del
i ett större konstetablissemang tenderar de från utlandet inflyttade
konstnärerna ha svårare för att få sin verksamhet förankrad. Juan Castillo kom
från konstnärsgruppen C.A.D.A. (Colectivode Acciones de Arte), som var
verksamma i Santiago de Chile, till Stockholm där han blev verksam inom Video
NU. Både Nameth och Castillo utvecklar snarare sina karriärer utomlands trots
att de lever kvar i Sverige.
De influenser och kunskap som kommer från utlandet är helt avgörande i denna
tidiga fas. Då utbildning inom videoområdet saknades i någon mer seriös form
till omkring 1995, sökte de mest angelägna sig utomlands. Antonie Frank som är
verksam konstnär inom video sedan 1980-talet utbildar sig på Jan van Eyck
Academie i Maastricht. Till samma akademi sökte sig även Måns Wrange, som kom
till Holland med ett mer konceptuellt förhållningssätt än vad som var vanligt
inom bildkonsten i Sverige, och hade även med sig ett intresse för ljud bla
från en utbildning på Fylkingen. De var bägge produktiva inom Video NU. Wrange
var också aktiv med flertal utställningar och arrangemang betydelsefulla för
spridning av kunskap kring videoområdet i slutet av 80-talet och början av 90talet.
 

Olika regionala och statliga kulturpolitiska förutsättningar har påverkat
tillgången på produktions- och visningsmöjligheter. I februari 1983, under ett
nordiskt seminarium om videokonst, görs ett upprop till Nordiska ministerrådet
av Folke Edwards (S), Marianne Heske (N), Bengt Lindström (S), Jon Reykdal
(I), Torben Söborg (D) och J.O.Mallander (F).
 
”I en samhällsutveckling där kommersiella krafter allt effektivare
 
utnyttjar nya teknologiska media är det nödvändigt att också skapande och
 
kritiska konstnärer får möjlighet att arbeta med dessa media”.
 
Kalejdoskop 3+4 –83, red. S. Nordgren
1985 var Video Nu med och arrangerade en paneldiskussion i samband med
utställning på Kulturhuset. De frågor som ställdes var bla hur ser
utbildningsmöjligheterna för video som gestaltningsform, hur ser
arbetsmöjligheterna ut och vilka är visningsmöjligheterna. Marie-Louise Ekman
(panelen) irriterar sig på benämningen videokonst: ”Inte säger man
oljefärgskonst”. Hon påpekar att man inte ska lyfta ut tekniken. Det är vad
man ska uttrycka som är värt att diskutera. Videokonstens situation är
jämförbar med textilkonsten. När nya uttrycksformer, speciellt sådana där
tekniken traditionellt är förknippad med lågt värderade material
(lågstatuskunskap), ska mäta sig med de etablerade formerna, finns ett behov
av att markera att det man sysslar med är konst. Video betraktas kanske
närmast som ett medel för masskommunikation och textil som en traditionellt
kvinnlig lågstatussyssla.
Det dröjer över tio år innan det satsades nämnvärt på videoområdet inom
konsthögskolorna och för produktionsmedel/verkstäder till yrkesverksamma
 

konstnärer.
 
-Video NU
Föreningen Video NU startades 1979 av Ture Sjölander. Först 1984 fick man
finansiering till utrustning (300.000 kr). Då investerades det i player,
recorder, mixer och två studiokameror i det semiprofessionella formatet U-
Matic. Video NU blev en plats för diskussion och en produktionsplattform. Man
tog initiativ till flera större utställningar och debatter. Stormiga
diskussioner insisterade på att verksamheten skulle vara strängt icke
kommersiell. Man arrangerade kurser för att finansiera en del av driften. Det
var tekniska kurser och ett pedagogiskt arbete i form av Slettemarks så
kallade behandlingar ”att se sig själv”. Föreningen utövade fritt medlemsintag
vilket stämde överens med videomediets bindningar till flera yrkeskategorier.
 
Föreningen, och dess medlemmar individuellt, var involverad i några av de
viktigare publika manifestationerna där video visades vid denna tid. Med
utställningen Ikaros visades internationell videokonst på Kulturhuset 1982.
Teresa Wennberg skrev förordet till katalogen. ”Ungt” 1984 på Kulturhuset hade
ambitionen att ge en helhetsbild av den svenska videokonsten. "Video Art
Video", Kulturhuset, Stockholm 1985 var en större utställning med en
paneldebatt som nämns ovan. I Japan NU / Sverige NU 1988 på Kulturhuset deltar
föreningen med videoverk och som arrangör. Interface var en utställning som
visades bla på Modena museet 1991. Man deltog också i festivaler runtom i
välden.
 
Det var inte självklart att konstnärer skulle syssla med elektroniska och
eller digitala verktyg. Inte ens bland konstnärskollegor. Det bekräftar möten
mellan Video NU:s medlemmar och KRO representanter. Ett motstånd mellan de mer
traditionella uttrycksformerna och det så kallade nya medierna etablerades.
Det fanns en sorts rädsla för att det nya skulle tränga ut det redan
etablerade. Traditionen och de och formella kunskaperna för konstutövning blev
indirekt utsatta för kritik. Det var inte ovanligt att framgångsrika
konstnärer inom video och nya media hade en helt annan bakgrund än en
konsthögskoleutbildning.
Det kan vara intressant att jämföra med den verksamhet som pågick samtidigt i
Frölunda kulturhus i Göteborg. Där fungerade verkstan också som en
produktionsplats för konstnärer tack vare Mats Olssons försorg från 1982 till
1994. Ekonomin bakom denna verkstad låg under kulturhusets paraply med sin
bredd på aktiviteter. Den nära kontakten med ansvarig för verksamheten Eva
Gesang-Karlström förenklade motivering till utveckling av verkstan. I Frölundadrev Mats Olsson i sällskap med Ola Åstrand, Virgil Dejarv m.fl. landets enda
återkommande festival för videokonst Monitor. I och med det fanns det en
direkt koppling till återkommande visningsmöjlighet och en publik. Också en
chans att möta den internationella videokonsten.
I Stockholm var de handläggarna på kommunal nivå positiva till Video Nu:s
verksamhet. Dessvärre var beslutsfattande främmande för en utveckling. I
början av 90-talet, då redan de ekonomiska bidragen inte ens täckte hyran,
försökte man förstärka styrelsen med mer kända kulturförmedlare. De seriösa
och välformulerade galleristerna Lars Borelius och Celene Andréhn valdes in i
styrelsen för att markera behovet av stöd. Det hjälpte dock ej, och slutligen
gav föreningen upp. Kort därefter var trycket på Konstnärsnämnden, från
enskilda konstnärers ansökningar om medel till digital utrustning, så högt att
nämnden löste det med ett större samlat bidrag till uppbyggnaden av CRAC
(Creative Room for Art and Computing) i Stockholm 1996. Det är en digital
verkstad som drivs av konstnärer, med möjlighet till bla videoproduktion.
 
Videoproduktionens process liknar filmens. Samarbete krävs ofta med andra
yrkeskategorier och flera finansiärer. Ofta måste visningstillfället vara
 

klart innan produktionens start. Generellt kan man säga att en sådan
produktionsapparat leder till färre tillfälle för ej så målinriktade
experiment. Men det kan man inte riktigt säga om det som producerades på Video
Nu. De flesta produktionerna var finansierade av de enskilda medlemmarna. Man
kan finna rika exempel på ett grundligt utforskande av mediet. Detta var en
nödvändig process då de flesta av de aktiva medlemmarna gjorde sina första
erfarenheter av videomediet i Video Nu:s verkstad.
Video är ett traditionellt manligt område belastat av tung teknik. Trots detta
är antalet kvinnor och män bland medlemmarna, och fördelningen av verkstans
tekniska ansvar jämlikt.
 
Konstnärligt innehåll och uttryck
Vad är videokonst? När en man från Konsthögskolan, under debatten 1985 på
Kulturhuset, uttrycker sitt tvivel över om det finns något som kan definieras
som videokonst svarar moderatorn Folke Edwards enkelt - det är när konstnärer
väljer att arbeta med videomediet.
Det var en enorm upplevelse att stå inför möjligheten att arbeta direkt i
realtid. Det är inte utan att det finns en laddning i föreningens namn Video
nu. I en intervju beskriver Karin Grönlund och Marie Grönlund den första
svindlande upplevelsen med mediet. Det var mediets direkthet och
ögonblickssituationen. Möjligheten att genomföra en performance utifrån ett
antal bestämda hållpunkter, men att sedan via mixerbordet föra in publiken i
föreställningen där undersökningen/improvisationens aktörer rörde sig med alla
sina element av ljus, färg, rum, rörelse och text ljud.
 
En ny fin mixer lockade att ställa om färger, utnyttja solariseringseffekter,
att mixa mellan en inspelad bildkälla och en direkt källa från studion osv.
Mediet har som beskrivs en direkthet, men också en inbyggd tidskrävande
process i redigeringsarbetet. Vid denna tid redigerade man analogt. Tekniken
var tung. Klipp lades till klipp i en linjär följd. Det gick inte att ta bort
sekvenser utan att ersätta med lika lång sekvens. Det krävdes att bandspelaren
som man klippte från, och bandspelaren som man klippte till rullade helt
synkroniserat.
Generellt kan man påstå att viljan till att manipulera videobilden är större i
dessa tidiga videoverk. Vid digitalt redigeringsarbete ligger
efterbearbetningen av bilden, som kan vara korrigeringe eller effekter, i det
som kallas postproduktion. Alltså efter själva redigeringen. Eventuellt i
annan mer kraftfull programvara. Men i den analoga redigeringen stod
bildmixern på bordet direkt kopplad i ledet före inspelningsbandspelaren.
Mixerapparatens tillgänglighet inbjöd till experiment. Den starka
hantverkstraditionen leder lätt till tanken om att något inte är konst om det
inte är bearbetat. Med den tanken faller den rena dokumentära bilden ifrån.
Ett annat spår var just det dokumentära uttrycket. Videons möjlighet att
dokumentera processer, performance, lyfta fram vardagliga händelser låg i
linje med utvecklingen bort från konstobjektet som handelsvara.
En mer modernistisk hållning löper parallellt. En vilja att undersöka
videobildens unika väsen tog sig uttryck i ett utnyttjande av tex tidsaspekten
och bildens elektroniska utseende.
 
Tankar kring alternativt kommunikationsmedel baserat på Walter Benjamins
teorier kring massproduktionsteknologin, finns i videokonstens fundament.
Konstnärens traditionella aura är bruten. Masskommunikationens teknologi
erbjöd möjligheten att konsten inte längre var till för en exklusiv elit, de
penningstarka samlarna eller museerna. Tanken om konst åt alla och kritiska
samhällsreflektioner präglar tex Kjartan Slettemark, Marie Grönlund och Karin
Grönlunds samarbeten. I videon Video or not to be från 1985 hör man
Slettemarks mantra i bakgrunden:
 
” Art are video videoart are not to be video, be be be, she be video,
 

maybe, she maybe be video, are not to be video”.
Karl Holmqvist (aktiv i Video nu) medverkar med en uppläsning i Slettemarks
Garbage Fashion Show,:
 
”Sändning direkt ..Färgerna finns där även för dem som inte ser dem.
 
Konstbesprutade kläder. Rör inte konsten – konsten rör sig. Vi gör det
 
för mediet, för mediet också, konstvideovisning …”
Tankarna kring mångfaldigandet påverkar tanken om att skapandet kunde bli en
kollektiv process mer än en individuell process. Flera arbeten i inventeringen
har flera upphovsmän eller är på andra sätt resultat av samarbeten.
Det finns dock många exempel på helt andra förhållningssätt. En konstnär som
tex Måns Wrange arbetar konceptuellt och undersökande. I videon Rundgång, gör
han tillsammans med Pål Wrange ett stycke musik av att låta två rör sluta sig
till en cirkel från de två personernas öron och deras ljudande munnar.
Ljudsidan var annars generellt eftersatt, vilket man kan påpeka inte bara
gäller produktioner gjorda på Video Nu. Det var som att det blev ett moment
för mycket. Några medlemmar hade dock en musikalisk bakgrund och närmade sig
mer musikvideon i sitt uttryck och funktion. Också dansvideo förekom bland
produktionerna. Inte enbart som dokumentation utan som egen form för uttryck.
Karl Holmqvist prövar videomediet för sin poesiuppläsning och möjligheterna
till textning av bilden. En konstnär som Dan Dittmer, med måleri och skulptur
som bakgrund, utnyttjade objektet i rummet, rörelse och ljus överraskande
sammansatt i förhållande till den enkla tekniken.
 
-slutreflektion
Video NU spelade en central roll i utvecklingen av videokonsten i Sverige.
Flera av medlemmarna som gick vidare är i dag etablerade konstnärer, och flera
blev aktiva i senare försök att bygga produktionsmöjligheter för konstnärer.
En lärdom att dra, efter att ha studerat föreningens strävan, är att
produktion är förknippat med resurser. En hög ambitionsnivå och tillgänglig
teknik uppmuntrar den konstnärliga utvecklingen. Idén om att göra konst av
endast umbäranden har aldrig fungerat. En konstnärligt stimulerande miljö
genererar behov av visningar och på så vis kommer det en publik till del.
De kvarvarande verken från Video Nu präglas av tidens uttryck. Det
representeras av en synlig teknik och ett intresse för att undersöka mediets
direkthet via kameran. Undersökningen av teknikens möjlighet, av mediets
rum/bildrutan, följs av ett intresse för det dokumentära, vardagsnära, till
kropp och identitet och vidare.
 
Det framträder en dubbelhet i videokonstens utveckling och etablering.
Videokonsten representerar ett medium vilket ska uttrycka det som tex måleriet
inte kan; vara den kritiska rösten, ett medium i folkets händer, inte för
samlaren. Men det finns också en strävan att komma in i salongen, accepters av
etablissemanget.
Mediets koppling till massmedia snarare än finkultur gör videons
etableringsfas segdragen. Därför dröjer det fram till ca 1995 tills att
striden för mediet svalnar. Då finns det tillräckligt många institutioner som
visar video. Det finns tillräckligt många samlare som även samlar konst i
videoformat, och tillräckligt många skribenter som skriver om ämnet.
Kulturstöd börjar tillfalla den konst produceras på video, och på
konsthögskolorna finns video som en integrerad del.
 

Källor
 
Litteratur
Arrhenius, Sara & Malm, Magdalena & Ricupero, Cristina, Black Box Illuminated
(red.), Propexus 2003
Benjamin, Walter Konstverket i reproduktionsåldern, Bild och dialektik,
Cavefors 1969
Hall, Doug & Fifer, Sally Jo (red.), Illuminating Video. An Essential Guide to
Video Art, Aperture Foundation, New York, 1990
Liljefors, Max, Videokonsten en introduktion, Studentlitteratur 2005
Neimann, Susanna (red) En stØj i Øjet, Film och videoexperimenter på danske
vaerkseder, KLIM 1989
Rees, A. L., A History of Experimental Film and Video, The British Film
Institute 1999
Rush, Michael, Video Art, Thames & Hudson & Hudson 2003
Söderbergh Widding, Astrid(red.), Konst som rörlig bild, från Diagonalsymfonin
till Whiteout, Sveriges Allmänna Konstförenings (SAK) årsbok 2006 Bokförlaget
Langenskiöld
Wik, Annika, Förebild Film, Panoreringar över den samtida konstscenen, Aura
förlag 2001
 
Kataloger
Catalogue of Danish Video Art, Videokunst Data Bank, The Danish Video Art Data
Bank 1984 Torben Søborg
Fylkingen International Bulletin nr 1 1967; Stockholm Festival on Art and
Technology I
Kalejdoskop nr 3&4/1983, Nordgren, Sune (red.)
Monitor 88, Enigma of the Hunt, exhibition and Videoscreenings, Frölunda
Kulturhus Västra Frölunda 1988
Newsletter about Scandinavian video art "Video Monitor" 1984 Danish video
workshop/Haslev
Om Video -Catalogue introduction, internationell videokonst på Kulturhuset
1982 Teresa Wennberg
Videokonst, Kulturhuset, Stockholm 1982.
Video 4 Bildspråk, Angereds Kulturhus 1985 (Ture Sjölander, Peter Meyer,
Roland Nameth, Kjartan Slettermark)
Video konst 30.9 - 2.10 1977, Fylkingen, TV I
VIDEO/ART/VIDEO, Kulturhuset 1985
 
Internetadresser
The Danish Video Art Data Bank, Haslev, www.videoart-archives.dk
Stiftelsen Filmform www.filmform.com
SLBA Statens ljud och bildarkiv http://www.slba.se
 

KU-veckan, utställning Konstfack 4-8 december 2006
 
Pionjärer inom svensk videokonst
Ett urval från föreningen Video Nu:s produktion 1985-1990
 
On 1985 2’ Marie och Karin Grönlund
Video or not to be 1985 5’ Kjartan Slettemark
Video Talking 1985 2’ Göran Philipsson
 
Bill Viola 26/4 1985 Göran Philipsson
Looking in, Looking out 1985 2’ Hans Esselius & Dagmar (Dascha)
Jerabkova
 
Garbage Fashion Show, 1986 ca 9 min Kjartan Slettemark
Stockholm Independent Art Fair
Rundgång, 1985 4’ Måns Wrange & Pål Wrange
The Zone 1986 3’ Antonie Frank
Light & transformation 2nd version 1985 9’ Dan Dittmer
YUUREI NO UTA (The song of the ghost) 1987 5’ Teresa Wennberg
Fullmåne (Luna Llena) 1990 3'30'' Juan Castillo
 
Collaboration: Sandra Andersson, Merlin Pardo, Lorenzo Gonzales,
Hiamal Habash, Adolfo Pardo, Rene Davila, Ulices Gomez, Cecilia
Gomez Musik: Cantos Mapuches Y Lapones
 

Anteckningar om videokonst producerad samt händelser med anknytning till videokonst före 1980
 
G. Pettersson (uppdat. 06 10 20)
Komplettering till KUredovisningen
Regi Hans Lagerkvist 1963 Electronics: dansmönster i folkviseton 39 min (fim med videoinslag/vide?)
Regi Ture Sjölander Fotots roll i dagens bildvärld: har ni tänkt på att foto..., 1965, 28 min. SVT
prod: Kristian Romare
Regi Ture Sjölander
Bror Wikström
Sven Inge(?) 1966 Time, 16 min SVT
Regi Ture Sjölander
Sven Inge
Regi Jan W. Morthenson
Göran Sundqvist (Data-Saab) bla 1968 Supersonics 13 min. WDR Westdeutsches Fernsehn
Bengt Modin (SR)
Prod Kristian Romare 1967 Monument, 10 min SVT
Regi Ture Sjölander
Lars Weck
Sven Inge
Bror Wikström 1969 Space in the Brain film/video (färg TV produktion) SVT
Sven Inge 1969 Fem minuter lång rörlig målning
K-B Blomdahl Altisonans, videokomposition. F bv vhylkingens
invigningskoncert på Östgötagat. 2 nov 1971
J. W. Morthenson Lux Sonora, videokomposition, Camera Humana, videokomposition, Distanser 12
min 1968, videokomposition Fylkingen dec 1973
Ronald Nameth TV pyramid för det nyöppnade Kulturhuset 1974 (första videoinstallationen i
Sverige/Sune Nordgren)
Regi Sten Hansson 1975 Dance Figure 7 min, koreografi Hermine von Essen SVT
Lennart Hansson verksam inom Fylkingen med bl a video sedan 1976. Samarbetade bla med Nino
Monastra
Ronald Nameth The Adventures of Energy 1976 mfl.
Kjartan Slettemark 1975 Sept startar “Galleri Konst”. Första utsällning var STOP-KONST, KONSTSTOP”,
Video.
Ronald Nameth
Ted Weisberg 1976 Fylkingen, R.N. och T.W medverikar med video I M. Laubs föreställning
Maniac productions
Teresa Wennberg
Suzanne Nessim Nothing 1977 prod. Moderna museet
Eva Bjurholm DI:s Film/TV-linje. Arbetade vid Bild- och ljudverkstaden i Södertälje sedan 1977
R. Nameth
Lennart Hansson VIDEOKONST, TV object, samt inbjudna utländska konstnärer Fylkingen 30 sep
1977 se Fylkingens koncertförteckning
M. Laub
Lennart Hansson
Ronald Nameth VIDEOKONST, Fylkingen 1 oktober 1977 samt utländska konstnärer
K. Forsting/A. Mellnäs VIDEOKONST, Fylkingen oktober 1977 samt utländska konstnärer
M. Lindblom/S.Valentin
Ronald Nameth
Sten Hansson VIDEOKONST, Fylkingen 2 oktober 1977 samt utländska konstnärer
Debatt om video. Panel: Sten Andersson, Jan Bark, Lennart Hansson, Sten Hansson
och Ronald Nameth
Teresa Wennberg Swimmer 1978, prod. Centre G. Pompidou
 

11
Kjartan Slettemark
Teresa Wennberg
Video Nu
1978 Feb. Vårsalongen, Liljevalchs. “Kotteriet”. Video performance med Annie
Hamburger.
Overflow Indication 1979 prod. Moderna museet
startades som förening 1979. Först 1985 började produktionen

 
 

 
 
 
From the Swedish Magazine

Aktuell Fotografi

 no 12, Dec 1977 (120 p.)

Ture Sjolander "an agitator in Swedish photography"

Collection of quotations, with comments by Rune Jonsson.

 

The headlines on this spread give a limited picture of Ture Sjolander's activities in the area of visual arts. The number of pages of Aktuell Fotografi would not suffice to render all the newspaper clippings in which he has featured!

In 1961, Ture Sjolander made his debut as a visual artist with a visual exhibition in his native town Sundsvall. He called the exhibition at Sundsvalls Museum 'photoGRAPHICS'. The late artist Öyvind Fahlström wrote the text for the catalogue of the exhibition. We quote: "one single photographer's resources are not enough for the experiments to be conducted widely and in depth. Sweden has recently inaugurated its first studio for electronic music. When will photographers and painters be given the opportunity to explore this no-man's-land between their time honoured frontlines?"

The photographic light paintings of the exhibition were approximately a couple of square meters, black and white graphic prints, produced with the help of light and various chemicals. Some of the images were in colour, made by oxidising the silver of the photo paper with the help of a burning hot flat-iron.

Kurt Bergengren reviewed the exhibition in the afternoon paper Aftonbladet. He wrote: "He does not call himself a photographer, but a photo-graphic artist, and what is new about his pictures is first and foremost the technique he uses. Sjolander indicates many new paths - by bringing back the art of photography to its earliest photochemical experiments."

In the magazine Konstrevy, no 1 1963, Ture Sjolander's experiments are presented in depth, and in connection with this, he exhibited his graphic art at the Gallerie Observatorium in Stockholm, along with artists Lars Hillersberg and Ulf Rahmberg.

Åke Daun wrote in Folket, on the 29th of March, 1963: "He calls himself a photo-graphic artist, a union of photographer and graphic artist. He has successfully managed - it sounds like a dream - to combine photographic methods with free artistic creativity. From this technological platform, Sjolander takes us along on trips to reality, but along other roads than the ones we have tread before."

Ludvig Rasmusson wrote in the student paper Gaudeamus: "By varying his formal ways of expressing himself from one painting to the next, he does not show a lack of personality. He simply does not trust that form of personality in art, which consists in making one painting look like the next one, and he wishes to force the viewer to look beyond form, towards content."

 

Exhibit, inhibit.

In 1964, Sjolander had experienced the power of the word in the art world, and he had reflected upon the nostalgic power of the so-called realistic photography over people reading papers and watching TV. Inspired by the photo booth in which he had pictures of himself taken, he made a series of portraits taken with a wide angle, of himself making faces. This was exhibited at the Galleri Karlsson in Stockholm. The exhibition was a protest against the "word and the false so-called photographic reality", according to the preface (written by himself) of the catalogue. The exhibition was controversial and much was written about it.

Alf Nordström of the morning paper Dagens Nyheter wrote: "All those who like pretty and well-behaved photo-art are seriously warned against having a closer look at this exhibition. It offers howls and grimaces, cross-eyed faces and horror studies of the female flesh. But all those who are interested in seeing a photographer entering the current cultural debate, should not neglect seeing 'You have been photographed.' The exhibition has a very liberating feel to it. Its nihilism leaves a burning imprint on your retina and the conventional images are burned away. Your eyes begin to see anew."

The Adolf Fredrik police precinct in Stockholm was swamped with phone calls from upset visitors. The sergeant came to visit, but he could not find anything immoral about the photographs.

In the news program Aktuellt, Ulf Thoren showed parts of the exhibition, and Sjolander coined the expression "We want to exhibit, not to inhibit." During the two weeks that the exhibition was shown, some 10,000 people came to see it, many of them attracted by the TV presentation.

This made Sjolander think about new forms of distribution for visual exhibitions. With the help of television and outdoor exhibitions, one should be able to attract more visitors. In the meantime, the debate was kept alive in the papers.

In the afternoon paper Expressen, Katja Walden wrote: " … the artist has reached his goal, already when we react, when something happens between us and the photograph. After Ulf Linde, in the year of pop art and a couple of months after the New York-nights, everything is still possible. Ture Sjolander has made something happen in the area of photography."

The publishing firm Nordisk Rotogravyr published a so-called expo-book, with pictures from the exhibition.

Erland Törngren wrote in the paper Arbetaren; "His images make most of what we saw the other year, at the ambitious exhibition 'Swedish people as seen by 11 photographers,' look medieval. 'You have been photographed' is one the bravest attempts of a coup, one of the boldest opening moves, that has ever hit Swedish photography."

 

Multi-art, censorship and government policies of opinion.

In April of 1965, Sjolander had produced the first model of a multi-art exhibition. The exhibition was held at the Lunds Konsthall and the Gävle Museum. Ten outdoor poster billboards in Stockholm were also part of the exhibition, as well as a newly produced TV-program. A first attempt to produce TV-art directly for this medium was tried out together with the producer Kristian Romare of the Swedish Radio and Broadcasting Corporation, and with the film photographer Lars Svanberg.

The TV-program was based on the grimacing faces of the photographs that had already been shown on television and in the papers, and it was called 'Have you thought about the role of photography?'

The exhibition worked well, but was nevertheless completely censored by the management of the Broadcasting Corporation. A lively debate ensued, discussing the issues of self-appointed authoritarians, morals and censorship.

On April 24, 1965, in the paper Kvällsposten, Sjolander asked: "Why do pictures have to be translated into words?"

On July 6, 1965, Bengt Olvång wrote in the paper Stockholms Tidningen: "Ture Sjolander's television appearance is characterised by a warm humaneness and a bizarre, uproarious sense of humour. One of its most 'shocking' features is composed of a grand piece of Vivaldi music, illustrated by a little boy who is picking his nose. However, what is really most shocking, is the way in which the Broadcasting Corporation is acting. Heads of department become self-appointed censors, and in the name of 'The Swedish People', they erase program features, such as Sjolander's TV film. The thought of letting opinions and values develop freely is totally foreign to them. The broadcasting monopoly watches over people's opinions and hinders all attempts at moving in any radical direction."

Jonas Sima wrote in Stockholms Tidningen, on October 23, 1965: "Sjolander also has opinions and a social temperament. He has produced the kind of film I want to watch - and produce."

On October 28, 1965, Mauritz Edström wrote in Dagens Nyheter: "He is simply testing our attitudes in relation to the photography, by placing it in unexpected contexts. When he places his enlargements on billboards and then films them, the result is really challenging: what resources of expression can't we find lying idle under the old cobweb of conventional views on pictures!"

 

Numbered and signed.

The executives at the Broadcasting Corporation could not give any public motivation for its censorship. In spite of numerous attempts to broadcast at least part of the program, the then head of the corporation let his secretary announce (in a letter) to Sjolander, that he did not wish to have a telephone conversation on the matter. However, Sjolander was to be allowed to produce a new film.

This is an illustrative example of how far one could stretch the limits of the 'morale' in the Swedish society of 1965. To exhibit - in the real meaning of the word - and thereby use the resources of television as a medium, was inconceivable. Especially if one had (like Sjolander) photographed nude models of the Royal Academy of Fine Arts, and additionally taken pictures of wildly grimacing faces.

At the Galleri Karlsson 1965, Sjolander opened a new exhibition where he had transformed his photographic collection with a new technique. With the help of silk-screen technique, he had represented photos on canvas and paper. This was a traditional and socially acceptable way of presenting his photographic material - a material that would have been "inappropriate" in another context. The pictures were made in silver and white, which is an excellent way of describing an illusion. A way to describe your own attitude towards reality and illusion.

The paintings and the prints were numbered and signed, exactly like the societal conventions ask for.

The new material - canvas and graphic art paper - lured out the critics this time.

In the Dagens Nyheter's art column, Olle Granath wrote on the 22nd of January, 1966: "The technique has the impersonality of the American pop-artists, but in the motif, there is so much more interest in the contents of the picture. The exciting pictures of this exhibition are those where you see these gigantic photographs posted on some empty outdoor wall-space above people's heads - people who are rushing past on the street like anonymous shadows, without reacting to the new and provoking elements of their town. Being in such a hurry, they may not have seen the provocation, but only the resemblance. There is something eerily suggestive about these pictures, which remind you of the documentary movie 'The Eye' that was shown on movie theatres some years ago."

 

A hint of dada.

In 1968, when Annagreta Dyring of the magazine Populär Fotografi, resumed what had happened in Swedish photography, she wrote this among other things: "Ture Sjolander was the instigator of a recent event that caused great resonance in the world of Swedish photography. It was at the time of poked tongues. The grimace in the picture became the expression of a provocatively defensive attitude towards a perhaps too expectant world around us. It meant to build a bridge between the picture and the bloated spectator, even if it were to be built out of ridicule. It gave another angle to the democracy of the photograph. The traditional silence and the worn-out ways of presenting things had gotten alternatives worthy of discussion. In other words, it was a bridge. It did not matter (at least it does not matter looking at it in hindsight) if the bridge was built out of deep respect, it was accepted even if it consisted of disgust or horror. It was somewhat surrealistic, with a hint of dada. The main thing was to give the viewers something to sink their teeth into. Sjolander's cheeky revolt against standardised thinking and photographic conformism preceded - in its pronounced form - other attempts at doing the same thing in this country. It disturbed obsolete ways of thinking in the field of traditional visual art."

 

Mostly multi in multi-art.

The head of the Swedish television, Nils Erik Baerendtz, called Sjolander to his office and a new deal was made for a television production.

Sjolander invited his 'best friend and enemy', the artist Bror Wikström to work with him on the new production. This production resulted in something that Sjolander had already broached in his previous film, that is, a dissolution - a distortion - of the image. It was something of a protest against the image itself.

This new piece of electronic work was called 'TIME'.  1966.

The journalistic viewpoint, which characterises television now and then, defined the work of art as "film." However, Sjolander's images have rarely been easily headlined. His entire agenda consists in the transgression of the conventional notions of the picture, and the exploration of the innate resources of each picture by means of different techniques.

At Multiart I, arranged by the Swedish Broadcasting Corporation and Konstfrämjandet in 1967, static images from 'TIME' were presented in silk-screen on canvas. They were signed and numbered by the artists. Those works of art were presented in a series of TV-programs from the hundreds of different galleries that simultaneously exhibited works of art across the country.

However, Sjolander's and Wikström's original piece, 'TIME,' was broadcast six months before Multiart I was opened in 1967.

 

Electronic painting.

'TIME,' as well as 'Have you thought about the role of photography ?' , were produced for television, which its technology and basic functions in mind. Similar electronic works of art have since rapidly been produced in different places of the world. Video art is now an established notion. An American video artist, Nam June Paik (born in Korea), has applied the same methods when producing his works, after having Sjolander- Wikström show him 'TIME', both in person and broadcast on Swedish television. Pontus Hultén, the former director of the Museum of Modern Art in Stockholm, recommended that Sjolander should apply for a government artist grant of SEK 6,000, in 1966. Hultén wrote: "In recent years, Sjolander has, showing great skills of inventiveness, worked on projects that bring together several different, but costly proceedings of work. Since his ideas are among the most interesting ones that have appeared in recent years, I would highly recommend you to consider him for this grant." And Sjolander got the grant.

In December of 1966, Sjolander went to London, Paris and Hamburg, and got an invitation to produce a new piece of work from the French television (ORTF). Along with the foreign correspondent of the leading morning paper Dagens Nyheter, Lars Weck (who was studying at the Sorbonne University in Paris at the time), he outlined a new "program" called 'MONUMENT'. This collaboration marked the beginning of a large-scale media art-project with an audience of approximately 150 million people. Weck wrote in Dagens Nyheter on the 4th of February, 1967 (before the beginning of their co-operation): "Ture Sjolander has not used his first long sejour abroad to go on pilgrimages to widely known monuments, unless you consider television one. He finds it interesting to work directly for television, both because it makes every person's home a gallery, and because it gives the artist so many technical possibilities."

The Swedish Broadcasting Corporation did not show any interest until both the French and the German television companies had invited him to work with them. The Swedish TV-production was brought about by Kristian Romare. Several European countries broadcasted the completed production, which was also transformed into different graphic productions on a large scale, there was the LP-record 'Monument' with Hansson/Karlsson, the book 'Monument' with a preface written by Bengt Feldreich and TV technicians (among others), there were outdoor- and gallery exhibitions. Others artists were inspired by the visual material and coloured images from 'Monument' in oil-colour and in various textile fabrics. Images from 'Monument' were shown at the 5th Biennale in Paris, in the fall of 1967. Pierre Restany - one of Europe's most respected art critics - wrote that unfortunately he was unable to attend the whole event because of a journey to South America, but had to settle for the last few days: "But better late then never. Sjolander's works struck me with their absolute modernism. I was also struck by his acute instincts, his poetic use of the technology of the mass-medium - an iconographic liberation on the level of information technology - all in the language of the masses. Sjolander's works of art, which combine art and technology, become an attempt to preserve our poetic survival. It is a truly humane, or rather humanistic achievement, in the modern sense of the word."

 

Signed TV-monitors.

In March, 1967, Sjolander-Weck formulated a kind of manifesto in the magazine Bazaar (no.1, published by the Galleri Karlsson in Stockholm): "The art gallery has to come to the people, obviously it is not working the other way round. At least not if you are asking for art to be meaningful to more than a handful of people. Without failing or most popular galleries, or the admirable role of the Modern Museum of Art, one has to acknowledge that they in no way can compete with a medium such as television for range - it is our so far most effective means of distributing images. Most people will agree that television is extremely effective, but in art circles television is seen as nothing more than a publicity-machine. Television can produce programs on an exhibition, explaining and attracting visitors to the source itself, which consists of the de facto exhibited objects. Few people are ready to agree that television itself is a medium and a gallery for the visual artist. They are again haunted by the myth of the original, the "thing" which is "art itself." It is a concession to this same myth, when the artists of Multiart are asked to sign an edition of 1/300 copies. It would have been more logical to print, that is, machine sign a mass-produced piece of art. If you work directly for the TV screen, with electronics as your brush, no one would probably think of having artists travelling around, signing all the millions of television monitors."

In 1968, Ture Sjolander, along with 600 million other viewers, studied the satellite transmissions from NASA's spaceflights around the moon. This study resulted in a new production for the Swedish Broadcasting Corporation, called ' Space in the Brain.' People now had colour TV, and it seemed natural for an artist to comment on those historic events with a new piece of work.

A new agreement was made with the Swedish Broadcasting Corporation, this time with Sjolander, Bror Wikström, Lars Svanberg and Sven Höglund. The photographer Lennart Nilsson delivered a recently taken picture of the human eye as seen from the inside, and NASA's photo department contributed with the best film footage from all their previous spaceflights. The final commentary of their "space-opera" was an electronic explosion of colour. The theme of the production was two poles: one, which we call space (and that we do not know so much about yet), and the other, that which a person registers through the eye (and which we do not know too much about either). This, and man's vanity, was that 'space' which the artists referred to. Tapestries for interior design and world-wide best-selling posters were produced out of this static visual material. Hansson/Karlsson made the music for the TV-"program." An LP-record was also released.

 

Garbo - Chaplin.

In 1970, Sjolander's next project was a analytical photo-essay, a book on the mysterious Greta Garbo (published by Harper&Collins, New York 1971). This time he was working with ordinary documentary pictures, nothing was electronically manipulated. The book was a success, both commercially and as a documentary.

The Garbo biography was published in several countries, such as the United States, Canada, the UK, Sweden and Germany.

Chaplin's "My life in pictures," was Ture Sjolander's idea, and as a compensation for him letting them take over the book project and the dummy of the book, Chaplin's family ordered an edition of a graphic art portfolio containing 30 different screen-prints, 60 x 60 cm. The portfolios were signed were signed and numbered by Sjolander and autographed by Charlie Chaplin. Sjolander has interviewed both Chaplin and Garbo and he calls those two great contemporary stars "images." It is as such, that they have been met by their audience of millions of people.

 

360 degrees electronic sculptures.

Next in line for Sjolander was an experiment of a more unusual kind. The three dimensional photo technology has only been used for reproductions until now. By an electronic adaptation of the film strip, according to principles similar to those that he had previously used, it is now possible to create three dimensional sculptures with hologram technology, in a free and artistic way. This new way of creating visual arts is very expensive, and therefore "one single photographer's resources are not enough for the experiments to be conducted widely and in depth." Sweden has recently inaugurated its first studio for electronic music. When will photographers and painters be given the opportunity to explore this no-man's-land between their time-honoured frontlines?" In this way, I end with the quote that opened this collection of quotes, i e what Öywind Fahlström wrote about Ture Sjolander in 1961.

 

Rune Jonsson

August 1977

Translated from Swedish by Linda Henriksson.


 

From the Swedish Culture Magazine

KANNIBAL

No 3:1985

by Christian Wigardt / Erik Ohlsson

 

The man who upset Swedish Television.

 

"In 1961, Swedish television only broadcasted on one channel, in black and white of course. The most upsetting thing that had been shown so far, was Per Oscarsson taking off his longjohns in the family entertainment program Hylands Hörna, and this caused a public outcry. It was in those quiet backwaters, at a time when Jan Myrdal had not yet been hit on the head with the Vietnam billy stick, that the artists Ture Sjolander and Bror Wikström started experimenting with the TV medium as an art-form. Why produce 100 litographies, when you can distribute your work of art to 8, 50, 100 people via television and satellites?, they wondered. But most important was the protest against the traditional use of the television technology itself, and turning a media-development into a free and artistic intervention became necessary.

However, it was difficult to find the necessary support to realise their ideas. The framework was very narrow, but Ture Sjolander already knew this. The year before, in 1965, he had made a first attempt to produce television art, directly for the medium, and he was stopped. The program, "Have you thought about the role of photography…?", was already in the TV-guides, but it was completely censored by the direction of the Broadcasting Corporation. "They have never given me any valid justification for their censorship," Ture Sjolander says today.

Perhaps it was censored because he had photographed nude models from grotesque angles and wildly grimacing people? Along with Oscarsson's longjohns, this provides us with a clear image of how far you could go in the Swedish society of 1968.

"Ture lives in a pink wooden house on Gärdet in Stockholm. It is surrounded by fences, mysterious sculptures and menacing beware-of-the-dog signs. Is he a bitter recluse, who is hiding away in his nest, while dreaming about the happy '60s? Not at all. Ture looks fresh and wears well-ironed clothes, looking a lot younger than 47.

First, some personal details:

Recipient of a Royal Artist Grant. He is not listed in the telephone directory, and it is extremely difficult to get through to his answering machine. He was the first person in Sweden, and probably internationally, who realised the possibilities of video and television for art, culture and advanced communication. As early as 1966, he wanted to distribute his "video art" (even though the word was not yet invented) via satellite.

He is a multi-media artist who has collaborated with, among others, the rock band Hansson&Karlsson. Hologram expert. Author on books about Greta Garbo and Charles Chaplin. Founder of the association Video-NU-Videocentrum (with 150 members and fifteen corporate members).

Except for being a visionary, Sjolander has a bunch of other projects coming up. He is trying to get government funding so he can document the public art in Sweden (or will McDonald's be the sponsor?). He wants to make a movie out of Erik Lundqvist's book "No tobacco, no Hallelujah" (he has already bought the film rights from the author, and a contract has been signed with the production company Måsen and the author). He is planning a trip to Papua New Guinea.

 

"Wanted to punch pop-art in the face."

Sjolander started thinking about the possibilities of the TV medium and its power to connect with its audience. He found a partner in Bror Wikström, who was a major talent at the Royal Academy of Fine Arts. However, he had turned his back on those very people calling him a talent. Sjolander and Wikström became inseparable and they followed in no one's footsteps, they went beyond pop art, which was the most extreme art form at the time.

We wanted to punch pop art in the face, meaning that we wanted to use those big outdoor billboards and wall spaces in subway stations for example, that inspired the pop artists, and we were inspired to use this space as an art space, not for commercial purposes.

Bror and I were best friends and enemies at the same time, we were working on a completely unexplored theme, we worked day and night for one and a half years with a new manifest, on television, on photo exhibitions and galleries. I remember Bror advertising among the ads for galleries in Dagens Nyheter: "Gallery of Thought - outdoor exhibition" in Kungsträdgården (the King's Gardens) in Stockholm city. But it was not a "gallery" as such. Kungsträdgården is always a gallery of thought, the image that remains on your retina. Bror has left the art world now, he cannot go back to painting, he cannot turn back the time. The "bijouterie-painters" hated him because he was so far ahead of them, both artistically and academically. My activities in those years were a protest against the word. The art critics were writing away, expressing guesses and opinions. "You go ahead and write," I thought. "Ten years ago I presented a complete presentation about a video studio for research, education and production (it has been postponed for years by the Art Council of Sweden, that is complaining about how badly prepared we are for satellite programs today!).

"I called on all the political parties in 1974 together with Bror Wikström. Demand: increase in the budget of the Government Art Council for Public Art, for the purpose of artistically humanising public places. At the communist party leader's, the clothing was a working class jacket, at the right wing party leader Boman's, the clothing was Sunday-best shirt and a grey suit. Result: the budget increased from SEK 3,7 million to 11 million! (Ture does not mind the epithet Cameleon Master). "I know what is normal and acceptable in society, and at the same time I am bored with it. Sometimes I psyche myself up by behaving recklessly … to feel free." There you go. To the above catalogue, we may add that Ture Sjolander, if anyone, can be named the father of Swedish video art. The curators of the International Video Festival in Stockholm, held from February through March, managed to convince Sjolander to come there and talk about how it all began in Sweden. Ture showed up, immaculately dressed in a white suit and pink tie. Ture began by saying: "We wanted the artist to really exhibit, not to inhibit at museums and galleries." On the last night of the festival, Ture Sjolander showed the TV program that had been stopped in 1965, on a 6x7 m big screen, just after the show about American punk and underground videos. "- Visual art of today is at the same stage that literature was before Gutenberg's invention of the printing press." This is a typical quote from Sjolander in 1963. He explains: "Let's take an artist such as Ulf Rahmberg, who paints symbolic paintings with a very political content. He works six months on a painting, using the most expensive canvas and oil paint. Then he sells it to some damn wealthy dentist who shuts it up in his private living room. When he has such an important symbolic message, he should paint on toilet paper with poster paint and distribute it on postcards, posters, video and television! Preferably via satellite!

The distribution is just as important as art itself: to communicate about communication is just as important as the mode of communication. The Mona Lisa-painting is not interesting per se, it is the interplay between the people looking at the painting that has become interesting. Because almost no one is interested in the painting, its power of attraction is over after three minutes."

Öyvind Fahlström once put it this way: "Hang up a Rembrandt on your wall, it will blend in with the pattern of the linoleum within a weeks time. It is just a myth, an illusion, that it its value is alive and continuous and that you can look at it anew one day after the next … People who can experience that must be completely crazy."

 

"Art sharks."

Öyvind Fahlström died in 1976 and when we meet Sjolander, parts of Fahlström's production is hanging on the walls of one of Stockholm's more pretentious galleries. We looked at the exhibition and felt slightly vertiginous, or perhaps nauseous? Fahlström's protests against the US warfare in Vietnam were sold for approximately SEK 500,000 a piece, and then we are talking about graphic prints. "It is interesting, but really not that strange," Ture says. "First of all: I do not believe that Fahlström tried to express a protest, he connected a modern series of events… "(the magazine is ruined and the text illegible).

 

"Power and anger."

"Sjolander speaks fast, is well articulated and convincing. He runs around in his house, finding newspaper clippings with quotes to support his ideas. I am sure he can be a difficult bastard.

- Once I was invited to talk about public art with some old local government councillors. I suggested that I'd make something with big fingerprints in concrete, where the grooves of the fingerprint would be about 1/2 metre tall. 'Well, isn't that a funny idea,' said one of the old councillors, 'one would have to hope that it were to be the city mayor's fingerprints then.' I felt completely fed up and paralysed by the whole thing, by the disrespect of an original idea. I couldn't see any development. I couldn't do what Michelangelo did, which was shoving the axe into the ground in front of the councillor and say: 'It was my concept, therefore it will be my fingerprints.'

In the socialistic countries, art is also governed by the politicians' wishes. There is a pressure from above: 'You bloody artist, we want you to paint a worker who is using a sledge hammer.' So the artists adapt, and become clever "photographic" painters. 'Just look at the art clubs in Sweden. They have tremendous power. There are 400 clubs, and it is said that they have about 400,000 members altogether, at Atlas Copco, ICA, Honeywell Bull, whatever. It's a fun thing for those who sit in front of their computer screens all day long, they get a bit of status if they can do some art-thing in their spare time. For them to buy something for their art raffles, it had better be something ingratiating. Artists are aware of this now, so they paint something that will please the majority - instead of going broke.

 

Christian Wigardt / Erik Ohlsson 1985

Translated from Swedish by Linda Henriksson.


No one can beat
GOOGLE SEARCH
OR
Yahoo Image Search

turesjolander@hotmail.com

TURE SJOLANDER

Intermedia Artist

VIDEO ART

 

"this artist is already well represented in our collection"

David Elliott

Director, Moderna Museet, Stockholm, Sweden. October 6, 1999.

 

Societies:

1981 - 1982.

Elected Secretary and Member of the Board of the National Association of Professional Swedish Visual Artists - K.R.O - Konstnärernas Riks Organisation Stockholm - with over 6.000 members.

1979 - 1986.

Elected as the first Director and Chairperson of the Board, while Curator/ Administrator of the former Swedish National Artist Organisation, VIDEO-NU, Stockholm, an Art Laboratory for new electronic technology financially assisted by the Swedish Government and the Stockholm City Council ( 200 individual and 15 corporate members)

 

 Represented:

 

Paintings:

Museum of Modern Art, Stockholm, Sweden.

National Museum, Stockholm, Sweden.

Gothenburg's Art Museum, Gothenburg, Sweden.

Sundsvalls Museum, Sundvall, Sweden.

Family of Charles Chaplins private collection Switzerland.

Swedish National Television collection Stockholm, Sweden.

The Australian Embassy in Beijing, China.

The City Council of Changchun, China.

James Cooks University, North Queensland, Australia

Qingdao Municipal Museum, China. Sculptures:

'97 China Changchun City, International Invitation Exhibition of Sculpture - Permanent installation of two-of-a kind, 3 meters marble-sculptures, at the Culture Square.

Alvdalens County collection, Sweden. Stone of Alvdalskvartsit.

County Council, Falun City, Sweden. Stone of kvartsit.

Thirty public artworks in Sweden and in addition; international corporate and private

Collections in USA, Australia,Europe and China.

 

http://writingsrelatedsjolander.homestead.com/

 

 

 

AWARDS AND GRANTS;

The Royal Swedish Academy of Fine Arts - Top Project Grant 1975 for pioneering elec-

tronic Artworks since 1966 and for the development of art&technology, 'video-art'.The Ministry for the Arts, Development Grant, Oueensland State Government, Australia, 1992.

The Royal Fund for Swedish Culture - Video&Television installation/experiment, 1966.

The Swedish Government Ministry for Arts, Project Grant for New Media Experiment1962.

Stockholm City Council, Department for Arts, Project Grant - experimental photo- graphics - lightpainting, 1962.

 

 

Bibliography:

 

"Digitala Pionjarer", by Gary Svensson, Linkopings Studies in Arts and Science, Linkopings University, Sweden. Publisher: Carlsson Bokforlag, 2000.ISBN 91 72 03 992 2. ISSN 0282-9800.

211 pages. Sjolander pages: 64-65, 104- 113, 129.

 

"New Media in Late 20th-Century Art", by Dr. Michael Rush, Harward University, Thames&Hudson , Publisher 1999. Pp. 92 -93 of 224 pages. ISBN 0-500-20329-

 

 The Collection Of The Qingdao International Art Exhibiton - China 1999. Catalogue; pp. 11, 296, 316. Published by Chinese Artist's Organisation. ISBN 7-5305-1101-7

Art and Australia ( June 1992 Winter/issue, 3 full pages ) - Fine Art Press Pty Ltd. Australia.

The Courier Mail, Queensland, Australia. Saturday, January 25, 1992; 'Artist to fine tune the relevance of art', by Sonia Ulliana.

Expanded Cinema (Book) by Gene Youngblood. Introduction by R. Buckminster Fuller.

Studio Vista Ltd. 1970. (Pp. 331 - 334).

Essere (Vol. 4 1968) by Pierrluigi Albertoni.Tribunale di Milan, 'La Mec-Art' by Pierre Restany (pp. 13, 15 17, 64, 65)

Video (Monthly Magazine - January 1979) Linkhouse Publication Group Pty Ltd. UK, 'Video Art at New Castle' by Mandy McIntyre (pp.32-33)

Konstrevy (Volume 1) 1963 'Photographic Development' by Kurt Bergengren. (Pp. 10 - 13, and original cover art: 'Ready Maid/Pop Art'. Publisher; Bonniers Bokforlag Sweden.

National Swedish Encyclopaedia - ( 'Focus' ) 1967, Publisher; Bonniers Sweden. See 'S' for, Sjölander Ture.

 

An innumerable number of articles in Europe, Australia, China and USA have been published as well as radio and television programs (e.g. catalogue text for installations/exhibitions) by writers as: Pierre Restany, Paris, Öivind Fahlström, N.Y., Kristian Romare, Belgium, Prof. Björn Hallström, Stockholm, Pontus Hulten, Bonn, etc. etc .

Available upon request.

 

EXHIBITIONS/INSTALLATIONS:

 

Sundsvalls Museum, 1961, (regional Art Gallery Sweden) - Light paintings. Debut. Solo

Exhibition. Catalogue foreword by Oyvind Fahlstrom.

White Chapel Art Gallery - London, UK. 1963. Light paintings. Selected group exhibition.

 

 Lunds Konsthall (famous Regional Fine Art Gallery in South Sweden, Lund City) 1965.

Simultaneously installation of an outdoor exhibition in Stockholm on billboard space of Monumental size. Solo installations.

 

The 5th Biennale of Paris, France 1967. Selected group exhibition. Catalogue foreword by Pierre Restany.

 

 Gallerie Apollinaire - Milan, Italy 1968, Invited to exhibit with contemporary all-

Italian artists. Selected group exhibition.

 Serpentine Gallery, London, UK. 1975. Selected group exhibition

 

 The Galleries, Biddick Farm Arts Center, Washington Tyne and Wear, New Castle. UK. 1976 and 1979. Selected group exhibition/installation incl. Bill Viola, Ed Emshwiller etc.

Museum of Modern Art, Stockholm Sweden, 1981. Electronic Art, International Exhibition incl. seminars. Selected group exhibition.

 International Video Art exhibition KULTURHUSET Stockholm Sweden 1982. Selected

group exhibition incl. Nam June Paik, Bill Viola, etc etc

 

Museum of Modern Art - Stockholm Sweden, 1985. 'Swedish Contemporary Art' - Six months exhibition. Selected group exhibition.

 Ethnographic Museum, Stockholm, Sweden, 1987 and 1988. Video/multimedia installa-tion; 'Body Paintings Papua New Guinea' - 'The South Pacific Festival of Art', Solo installation.

 

 Gallery Umbrella, North Queensland, Australia, 1991. 'Space - the Image of Wealth 1'.

Solo installation.

 1997 - China International Sculpture Invitation Exhibition in Changchun, Jilin province. 'Peace, Friendship and Spring'

Group exhibition. Foreign artists from 10 nations. Permanent installations of stone sculptures at the Culture Square in the City of Changchun.

 

1999, CHINA, Qingdao, " Trancentury China International Masterpieces Exhibition '99, August. Paintings. Qingdao Municipal Museum.

 

http://turesjolander.homestead.com/

 

 

 

PIERRE RESTANY

Paris - France

October 31, 1968

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Catalogue text for Ture Sjolander

Extracts/Extrait;

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MONUMENT: UN NOUVEL HUMANISME

" Je ne connais pas Ture Sjolander. En automne 1967 un long voyage en Amerique du Sud ne m'a permis de visiter la 5 `eme Biennale de Paris, ou il exposait, qu'a l'extreme fin de la manifestation. Mieux vaut tard que jamais. J'ai ete frappe par les oeuvres de Sjolander. Par leur esprit vraiment moderne. Par soon instinct sur, son usage poetigue des donnees technologiques des mass media: une liberation iconographique au niveau de la technologie de l'information, du langage de la communication de masse…

 

Elle nous concerne tous, elle est plus historique que l'histoire, plus sexuelle que le sexe, plus criminelle que le crime, plus objective que n'importe quel processus d'objectivation. On atteint la notion d'une super-

Expressivite de synthese, liee aux phenomenes d'alteration et de transformation des structures visuelles initiales. Cette alchimie de la vision a trouve sa pierre philosophale. Le plomb des definitions theorigues et standard de l'image animee s'est mue en vif-argent: le mercure des distorsion libres.

 

En creant une distance optique par rapport au phenomene mental

d'enregistrement de l'image, l'enterprise de Ture Sjolander apparait comme un magistrature, le cure d'hygiene de la vision. Elle bouleverse nos habitudes de perception reflexe, elle stimule notre conscience et notre gout, elle nous associe au destin structurel de l'image animee.

 

Dans une societe en plein mutation, ou le peril majeur consiste sans doute dans la mecanisation des esprits et la generalisation d'une passivite sensorielle, d'un modernisme-reflexe saturant l'individu, l'enterprise collective de Ture Sjolander, associant l'art et la technique dans le but d'assurer la survie poetique de notre vision, est une enterprise pleinement humaine, que dis-je, humaniste au sens le plus moderne du terme "

 

Pierre Restany, Paris, oct. 1968

 

 

 

In the short history of video animation the Swedish artists TURE SJOLANDER and BROR WIKSTROM are the pioneers. Their television art programme ' TIME ' (1965 - 1966) seems to be the first distortion of video-scan-line rasters achieved by applying tones from wave form generators.

 

For almost ten years they have been using electronic image-making equipment for a non-traditional statement. It must be kept in mind, however that SJOLANDER and WIKSTROM have a traditional and solid artistic background. Howard Klein likens the relationship between the video artist and his hardware to that between Ingres and the graphite pencil. It should be added that real artists like SJOLANDER and WIKSTROM have a natural relationship to any image-making equipment. In that respect they differ from most cameramen and tape makers and they may come back some day as pioneers in other fields of art.

In fact they have already surpassed the limits of video and TV using the electronic hardware to produce pictures which can be applied as prints, wall paintings and tapestries.

 

They have generously provided new possibilities to other artists, they are not working alone on a monument of their own.

It is significant that the Royal Swedish Academy of Fine Arts has decided to support SJOLANDER and WIKSTROM financially.

 

Professor Dr. Bjorn Hallstrom

Royal Swedish Academy of Fine Art.

Stockholm - 1976

 

 

 

 Fahlstrom about Sjolander - 1961

We live at a time when borders between the art forms are constantly being redrawn or abolished. Poets arrange their poems as pictorial compositions or record spoken sequences of sound which can hardly be distinguished from musique concrète. Composers are able to build a complete composition around the manipulation of a spoken voice. Artists sometimes create pictures by striking off newspaper photographs or mixing conglomerates of discarded objects and painted areas into something which is neither picture nor sculpture. Puppet theatre is performed by setting mobiles in motion in the constantly changing light effects on a stage.

The border between photography and painting is no longer clear, either, and it is easy to understand why this is so. Tinguély, the creator of mobiles, started out by making a form of reliefs with moving parts, powered by a machine placed at the back of them. After a while Tinguély began to wonder why he could not equally well show the play of cog wheels and driving belts at the rear and let "machine" and "shapes" become a united whole.

Similarly, some photographers have asked themselves why the action of light on photo paper and the development baths could not become a creative process comparable with the exposure of a motif — why camera work and darkroom work could not become one.

Among those photographers we find Ture Sjölander. Among those photo graphic artists, as he calls them, who feel dissatisfied with the dialectic of the traditional photographer’s relationship to his motif: when he searches for his motif, he is the sovereign master of it, choosing and rejecting it —. At the very moment that he touches the trigger, he has become enslaved to the motif, without any possibility (other than in terms of light gradation) to do what a painter does — reshape, exclude, and emphasize in the motif.

This subjection to the motif does not have to be disrupted by eliminating the motif. The photographer simply needs to remove the limits to what is permitted and what is not allowed. To let the copy of a photo remain in the water bath for an hour is allowed (if you want to keep the motif). But leaving it there for a couple of days is the right thing as well (if you want to let the motif diffuse into deformations soft and silky as fur). Scratching with a needle or a razor blade is making accidents with scratches into a virtue — and so on.

In addition, there is the chance of manipulating a figurative or non-figurative motif by copying different pictorial elements into it, by enlargements which elevate previously imperceptible structures to the visible level, even up to monumental dimensions. The tension between scratching lines of light into a developed (black) negative the size of a matchbox and enlarging it on the Agfa papers the size of a bed sheet. This is where the photographer has at his command tricks of his art which the painter lacks, or at any rate seldom uses.

But on the other hand, is the photographer able freely to experiment with the colour? Yes, he is — if he brushes paint on to the negative and makes a colour copy.

He may also, like Ture Sjölander, brush, pour, draw etc. on a photo paper — possibly with a background copied on to it — with water, developing or fixing sodium thiosulphite solutions, ferrocyanide of potassium and other liquids. In that case the result is a single, once-only, art work. In this way he is able to achieve a tempered and melting colour scale of white, sepia, ochre, thunder cloud grey, verdigris, silver and possibly also certain blue and red tones.

In this area, however, it seems everything still remains to be done — but one single photographer’s resources are not enough for the experiments to be conducted widely and in depth. Sweden has recently inaugurated its first studio of electronic music. When will photographers and painters be given the opportunity to explore this no-man’s-land between their time-honoured frontlines?

But can photography, in principle, be equal to painting? Is not the glossy, non-handmade character of the photo an obstacle? People have argued in a similar way about enamel work, but that technique is now recognised as totally and completely of a kind with the painted picture. If we adjust the focus of the "conventional painting concept" when we are looking at photo painting, we will perchance discover that in its singular immaterial quality it can possess new and suggestive value.

Öyvind Fahlström

Stockholm, 1961.

Translation from Swedish by Birgitta Sharpe

 

TIME

 

"VIDEOART" ELECTRONIC PAINTINGS - TELEVISED 1966 - 1967 - 1969.

 

  1. "The role of Photography" Commissioned by the National Swedish Television year 1964. B/w. Multimedia/electronic experiment. 30 minutes. And an outdoor exhibition on giant bill board in the City of Stockhom plus indoors exhibitions at Lunds Konsthall and Gavle Museeum among other Gallerys. Represented as an installation 80 dia/slides projected on canvas purchased by Pontus Hulten at Moderna Museet Stockholm 1966.
  2. "TIME" - b/w, Commissioned by the National Swedish Television. Electronic paintings televised in September 1966. 30 minutes. A video synthesizer was temporarily built, in spite of the TV-technicians apprehension. (Same technical system was later used to create MONUMENT one year later, 1967.) See letters from RUTT ELECTROPHYSICS, NY, USA dated March 12, 1974, below *. "In principle this process is similar to methods used by Nam June Paik and others, some years later." Rutt&Etra . Nam June Paik visited Elektronmusic Studion in Stockholm July/August 1966 , during the Stockhom Festival; "Visions of the Present". Static pictures from TIME was demonstrated for Paik at this point in time. A rich documentation is available from the main news media in Sweden about "TIME". Parts of "TIME" was planned to be send via satellite to New York, but the American participants, E.A.T. - Billy Kluver and &, pulled out. (See E.A.T.s and Billy Kluver's biased USA history page from Aug. 1966) "TIME" is the very first 'videoart'-work televised as an ultimate exhibition/installation statement, televised at that point in 'time' for the reason to produce an historical record as well as an evidence of 'original' visual free art, made with the electronic medium - manipulation of the electronic signal - and 'exhibited/installed' through the televison, televised. Other important factors for the creation of TIME was our awareness of the fact that the "electron" was, at this Time, the smallest known particle and that all traditional visual art, up to this Time was created with light - material/colour reflecting the light - (lightpainting) and the description of our new concept should be "Electronic painting". Pontus Hulten and his associates launched the term "Machine" art as an attempt to describe the Time movement. Pierre Restany was using the term "Mec Art", later. The work was commenced early 1966. (Soundtrack by Don Cherry, USA) Paintings on canvass and paper was made from the static material, and in silk-screen prints, for a large numbers of Fine Arts Galleries and Museums 1966, ironically in a 'limited edition', signed and numbered by the artist; Ture Sjolander/Bror Wikstrom. (See National Museeum Stockholm, Sweden).
  3. "MONUMENT" - b/w. Electronic paintings televised in 5 European Nations; France, Italy, Sweden, Germany and Switzerland, 1968. Monument reached an total audience of more than 150 miljon. The work surpassed the limits of "videoart" - a word first used in the beginning of 1970 - 73 - and was developed into an extended communication project, involving other visual artists, by invitations, multimedia artwork including the creation of tapestries, (Kerstin Olsson) silk/screen prints on canvass and paper - first edition, by Ture Sjolander/Lars Weck, posters, and an LP/Record Music, (Hansson&Karlsson) and some years later paintings on canvass, (Sven-Inge), and a book among other things, exhibited in several international Fine Arts Galleries. Catalogue text for Ture Sjolander by Pierre Restany, Paris Oct.31, 1968.
  4.  

    Gene Youngbloods book "Expanded Cinema". 1970.

     

  5. "SPACE IN THE BRAIN" - 30 minutes. Televised 1969, in direct connection with the moonlanding project by NASA. in Swedish Television. Soundtrack by Hansson&Karlsson. First colour electronic original painting where the electronic signal where manipulated. Described in media as an Electronic Space Opera. Based on authentic material directly delivered from NASA. Space in the Brain was a creation dealing with the ; "space out there" - the space in our brains and the electronic space, (in television) Contemporary to Clarke's 2001, except that the Picture it self was scrutinized and the subject, and focused, in Space in the Brain. The Static material from the electronic paintings was worked out into other medias and materials; tapestrys made in France among other objects was made in large size, 3 x 2 meter, for Albany Corporation USA and for IBM, Sweden, as in "TIME" and "MONUMENT", see above.
  6. And a serie of international bestseller posters was produced, and world wide distributed, by Scan-Décor Upsala, Sweden.

"Man at the Moon". is the name of the LP Record.

 

 

 "HISTORIC INNOVATION"

RUTT ELECTROPHYSICS, NY, USA.

Letter from: RUTT ELECTROPHYSICS, 21-29 West 4th Street, New Yourk,N.Y., 10012. March 12, 1974.

Signed by Sherman Price.

 

To: International Section of Swedish National Television, Stockholm, Sweden.

Extracts;

"I am writing a detailed magazine article about the history of video animation.

From literature avaiable I gather that a videofilm program, "MONUMENT", broadcast in Stockholm in January, 1968, was the first distortion of video scan-line rasters achieved by applying tones from wave form generators.

This is of such great importance - historically - that I would like to obtain more detailed documentation of the program and of the electronic circuitry employed to manipulate the video images.

I understand from your New York office that there may have been a brochure or booklet published about the program.

I will be happy to pay any expense for publications, photcopies or other documents about the program and its production -particulary with regard to the method of modulating the deflection voltage in the flying-spot telecine used.

"Video synthesis" is becoming a prominent technique in TV production here in the United States, and I think it will be interesting to give credit to your broadcasting system and personal for achieving this historic innovation."

Sherman Price

 

( A number of authentic documents/letters from this communications is avaliable)

No "detailed article" or even magazine was never reported or later presented after receiving the vital information from the Swedish Broadcating Company, by Rutt Electrophysics)

 

 

 

Letter from the Manager of

THE PINK FLOYD.

Stockholm, Septembre 11th 1967.

 

Dear Messrs Sjolander & Weck,

 

Having seen your interesting Stockholm exhibition of portraits of the King of Sweden made with advanced electronic techniques I have been struck by the connection between this new type of image creating and the music-and-light art presented by The Pink Floyd.

 

I think that your work could and should be linked with the music of The Pink Floyd in a television production, and I would like to suggest that we start arranging the practical details for such a production immedialtely. With all his experiences from filming in the USA and elsewhere I also feel that Mr. Lars Swanberg is the ideal man tp help us made the film.

Please get in touch as soon as possible.

Yours sincerely

Andrew King

 

 

Monument

following text was written by

the Swedish Art writer

KRISTIAN ROMARE

1968.

 

MONUMENT

electronic painting 1968byTURE SJOLANDER/LARS WECK

We create pictures. We form conceptions of all the objects of our experience. When talking to each other our conversation emerges in the form of descriptions. In that way we understand one another.

 

Instantaneous communication in all directions. Our world in television! The world in image and the image in the world: at the same moment, in the consciousness and in the eyes of millions.

The true multi-images is not substance but process-interplay between people.

"Photography freed us from old concepts", said the artist Matisse. For the first time it showed us the object freed from emotion.

Likewise satellites showed us for the first time the image of the earth from the outside. Art abandoned representation for the transformational and constructional process of depiction, and Marcel Duchamp shifted our attention to the image-observer relation.

That, too, was perhaps like viewing a planet from the outside. Meta-art: observing art from the outside. That awareness has been driven further. The function of an artist is more and more becoming like that of a creative revisor, investigator and transformer of communication and our awareness of them.

Multi-art was an attempt to widen the circulation of artist's individual pictures. But a radical multi-art should not, of course, stop the mass production of works of art: it should proceed towards an artistic development of the mass-image.

MONUMENT is such a step. What has compelled TURE SJOLANDER and LARS WECK is not so much a technical curiosity as a need to develop a widened, pictorially communicative awareness.

They can advance the effort further in other directions. But here they have manipulated the electronic transformations of the telecine and the identifications triggered in us by well-known faces, our monuments. They are focal points. Every translation influences our perception. In our vision the optical image is rectified by inversion. The electronic translation represented by the television image contains numerous deformations, which the technicians with their instruments and the viewers by adjusting their sets usually collaborate in rendering unnoticeable.

MONUMENT makes these visible, uses them as instruments, renders the television image itself visible in a new way. And suddenly there is an image-generator, which - fully exploited - would be able to fill galleries and supply entire pattern factories with fantastic visual abstractions and ornaments.

Utterly beyond human imagination.

SJOLANDER and WECK have made silkscreen pictures from film frames. These stills are visual. But with television, screen images move and effect us as mimics, gestures, convultions. With remarkable pleasure we sense pulse and breathing in the electronic movement. The images become irradiated reliefs and contours, ever changing as they are traced by the electronic finger of the telecine.

With their production, MONUMENT, SJOLANDER and WECK have demonstrated what has also been main-tained by Marshall McLuhan: that the medium of television is tactile and sculptural.

The Foundation for MONUMENT was the fact that television, as no other medium, draws the viewers into an intimate co-creativity. A maximum of identification - the Swedish King, The Beatles, Chaplin, Picasso, Hitler etc, - and a maximum of deformation.

A language that engages our total instinct for abstraction and recognition.

Vital and new graphic communication. A television Art.

Kristian Romare, Sweden 1968

 

http://sjolanders.homestead.com/

 

 
 

The Artist that invented Computer Animation

Aapo Saask on the artist Ture Sjolander

2004

 

On an island aptly named Magnetic Island off the coast of Australia, a Swedish artist lives in exile. Just like so many others in today's media-landscape, he was first praised and then brought to dust. However, he has left a lasting imprint on the world. As early as the 1960's, he made the first electronic animation. Had he been an inventor, he would have been celebrated as a genius today, but because he is a predecessor in the world of art, things are different. In that world, the great ones often have to die before they are recognized.

We all know how Disney's famous cartoons were made: thousands of drawings, filmed in sequence. Even today some films are made this way. However, electronic animation has opened up a new world within the film industry and it has also made computer games and countless graphic solutions possible in business and science.

Pixar, which used to be part of Lucasfilm and then sold to Steve Jobs in the lat 1980's, made the first completely computer animated film called "Andre and Wally B" in 1983. The first feature length fully animated movie was Toy Story from 1995. It was made by Pixar and distributed by Disney. Disney had already started to use computer animation in Little Mermaid from 1989, and then on through Aladdin, Lion King, Pocahontas, etc In those fantastic movies the pictures were however first drawn on paper and then scanned into computers for painting and cleanup and superimposition over painted backgrounds.  

Decades earlier, in 1965, Ture Sjolander’s electronically manipulated images were broadcasted by the Swedish Television (SVT). Among other things, Ture Sjolander was experimenting with the question of how much the portrait of a person could be changed before it was unrecognizable, something which has pioneered the amazing morph-technique that is used today.

Gene Youngblood, who, alongside with Marshall McLuchan, is the most celebrated media-philosopher of today, devoted a whole chapter in his book Expanded Cinema, 1970, (Pre face by Buckminster-Fuller) to the experiments of the SVT. Expanded cinema means transgression of conventions as well as mind-expanding transgressions and new definitions. Sjolander’s broadcasts were not technically sophisticated, but they were ground-breaking.

The film mentioned by Youngblood  is "Monument" (1968) by Ture Sjolander and Lars Weck. The other earlier televised pioneering animation were "TIME" (1965/66) by Ture Sjolander and Bror Wikstrom, and later "Space in the Brain" (1969) by Ture Sjolander, Bror Wikstrom, Sven Hoglund and Lasse Svanberg. Whereas most of the modern-day artists fade into oblivion, Ture Sjolander has found his place in the art history by the making of those films.

Ture, a lad from the northern city of Sundsvall, had instant success with his opening exhibition at the Sundsvalls Museum 1961. He moved to Stockholm in the beginning of the 1960's. At an exhibition in 1964 at Karlsson Gallery his imagery upset the public so much that the gallery immediately became the trendiest place for young artists in Stockholm.

In 1968, he created another scandal, when the film "Monument" was televised in most European countries. For a couple of years, Ture Sjolander was celebrated in France, Italy, Switzerland, Great Britain and the USA. In Sweden there was a lot of jealousy. The Museum of Modern Art and the National Gallery of Sweden, to name a few, bought his works, but the techniques he worked with were expensive and after a few years, he found himself without resources. Instead he started to work with celebrities such as Charlie Chaplin and Greta Garbo. They taught him that exile – mental and physical - is the only way to escape destruction for a creative genius. He moved to Australia.

Ture Sjolander's works include photos, films, books, articles, textiles, tv-programs, video-installations, happenings, sculptures and paintings – all scattered around the Globe. Tracing will be a challenging and exciting task for a future detective/biographer and web-archaeologist's.

But mostly, his work consists of a life of questioning and creation. This is what sets him aside as one of the great artists of the 20th century.

Another forerunner in the art world, the internationally celebrated Swedish composer Ralph Lundsten, says in an interview in the magazine SEX, 5, 2004: "In those days (the 19th century), a painting could create a revolution. Today people look idly at all the thousands of exhibitions that there are.’ Hmm. Oh, really. How clever he is’, and they yawn… If I were a visual artist, and if my ambition was to create something new, I would devote myself to the possibilities of the computer."

In 1974, Sherman Price of Rutt Electrophysics, wrote to the Swedish Television Company (SVT): "Video Synthesis is becoming a prominent technique in TV production here in the United States, and I think it will be interesting to give credit to your broadcasting system and personnel for achieving this historic invention."

He was referring to Ture Sjolander's revolutionary work in the 1960's. No one at the SVT could at that time imagine the importance that this innovation would have for television, and hereby lost a lead position in the computer-development business.

Amongst the younger generation of computer animators, few know that they have a Swedish predecessor. Many engineers were probably working away in their cellars in those days, trying to do the same thing, but Sjolander was the first person to show his results on the air. If any of you would like to have a look at the Godfather of animation, you can find a glimpse of him by googling.

He did not seek to patent his inventions and he has made no money from it. However, he has made it to the history books as one of the great precursors of art - and perhaps also of technology - of the 20th century.

For the past decades, Ture Sjolander has mostly lived in Australia, but he has also worked in other countries, such as Papua New Guinea and China.

After a couple of decades of silence, Sjolander's groundbreaking work was shown at Fylkingen, the avant guard media and music hide out in Stockholm in the spring of 2004.

In the autumn of 2004, some of his recent acrylic paintings on canvas were exhibited at the Gallery Svenshog outside of Lund, Sweden. This was to commemorate the forty years that have gone by since his last (scandalous) exhibition at Lunds Konsthall. Many artists take a pleasure in provoking the established art world. Ture Sjolander also provokes the rest of the world.

Aapo Saask

2004-08-26

 
 

 

 
TOWNSVILLE BULLTIN 
WEDNESDAY, JULY 17, 1991------------------------------------------TOPICS-----------------PAGE 5
 
 
 
Changes needed before we measure up to this Swede's expectations.
The man who would be Mayor
 
by Mary Vernon
 
 
Ture Sjolander is eager to become a citizen of Australia - but he rejects anything to do with Britain or the Queen.
"I love Australia, my greatest concern is that Australians don't love it enough. As soon it is possible to become a citizen of Australia without becoming a subject of the Queen then I will seize the opportunity" he said.
In the meantime ex-artist Ture, 54, will keep his Swedish passport and keep hoping for the social changes he sees as vital for Australia in general and for Townsville i particular.
"I am tired of art, painting has no relevance in this modern age" said Sjolander, whose work is exhibited in Sweden's National Gallery, Museum of Modern Art and other international galleries.
"All of society has embraced technology, to improve performance and to reach as many people as possible except for the artistic world. It is blinkered and tied to the principle of one-off paintings and limited edition prints.
"Perhaps it is still relevant in the Third World countries which have no access to technology but in the Western World  it is finished. It is like making only one hand-written copy of a book".
Ture believes that the art establishment, the galleries and curators are perpetuating an anachronism and he wants no part of it. His plan is to change the world - well, Australia at any rate.
 
He recently sponsored a public competition to find a new name for the combined city of Townsville/Thuringgova. The winner of the $500 prize was Don Talbot of Cranbrook whose suggestion was "Queensland City".
"There are many things I would like to see in Australia," he said. "We must throw off the British colonial system. The majority of Australians are not of Anglo Saxon origin and they do not want to be part of the British system. Having the British queen as the queen of Australia is ridiculous.
"And the constitution of Australia - it is based on the Magna Charta and it is not appropriate to Australia today. " We must embrace multiculturalism and on that foundation build a strong, self-sufficient country like America. "The minority cannot lead the majority. I believe that on the declaration of the Republic of Australia most of those 700.000 who now hold permanent resident visas, like me, would flock to become citizens."
He first came to Australia 1982 when he visited all the capital cities and the outback and begane his love affaier witk this country.
His biggest shock on that first trip was meeting the great Australian mateship tradition and completely misinterpreting it.
"I had only recently arrived in the country, I was in Canberra and I was thirsty. I found a bar and went in, but when I saw it was full of about 200 men drinking together and no woman I turned round and hurried out. I thought it was the biggest homosexual club I had ever seen"
He laughs now over his mistake, but still believes we must let go our convict past, in which he thinks the mateship tradition is rooted, to grow and expand in a truly Australian way.
After his first trip he come back again on his way to a film project in Papua Guinea. He met his future wife, Maria, a Filipino-born Australian in Sydney and, after tidying up his affairs in Sweden he arrived to settle and marry her in Australia in 1988.
"We came to Magnetic Island for our honeymoon and liked Townsville so much we stayed."
Although they have now separated, Ture continues to live in Townsville with his 20-month-old son, Matu because he thinks it is an ideal place.
When he first arrived, he found that people were much friendlier if they thought he was a tourist. They would welcome him and offer help. If he said he lived here, their concern and interest shut of immediately.
"S I started to pretend that I was a tourist and people in shops and buses and taxis were  extremely friendly. When I saw the same person again I would tell them I was back again on holiday."
Ture has abandoned this game now and hopes for a political future.
 
His concerns are many and he is passionate about them all. Ture Sjolander not one to remain uncommitted even though some of his views may seem contradictory.
On the one hand he is concerned about over-developement of Townsville. He feels that it is a good size now and double the population, as some developers have promised to do would destroy the lifestyle many find attractive.
"We don't want another Brisbane or Sydney here. Europe is full of cities which have followed this route and have been ruined by over-development and over-industrialism.
"We don't want that to happen here".
He believes it would be preferable to spread developement around among the various North Queensland centres, so that all can grow a little , but not too much.
 
But on the other hand he is keen to see developement on Palm Island.
" I believe that Palm Island could be a great tourist tourist attraction. It is so naturally beautiful, and so close to the reef. "We should negotiate with the community there to build up tourism, to build a resort, maybe to stage an annual festival there. " It is a great resource and on which is not being used".
 
While he waits for the republic and his chance at Australian citizenship, Ture spends his time caring for his small son. "I have a single parent's allowance, which let me stay home and look after Matu. Besides that, I have royalties from my books and artworks which are on public display in Sweden. " Under Swedish law, artworks are treated the same way as music and books here. If they are on show royalties are paid to the artists for the privilege"
 
 

 
 
THE COURIER MAIL
  BRISBANE,  AUSTRALIA,  
SATURDAY, JANUARY 25, 1992
 
 
 
 
ARTIST TO FINE TUNE THE RELEVANCE OF ART
By Sonia Ulliana
in Townsville
 
 
 
ARTIST Ture Sjolander will spend $10.000 of taxpayers' money raising the ire of north Queenslanders.
Mr Sjolander, of Townsville, a Swedish expatriate, says he will expose the harsh realities of the social issues affecting the area i a series of two-minutes segments of "electronic art" to be aired weekly on television.
he will buy the air-time with a State Government arts grant.
"This is not a paint brush, it is a power tool," Mr Sjolander said.
"I will criticise all the things that people ignore or don't want to think about to make them aware through art. "So much art doesn't touch people anymore, or has no relevance."
Mr Sjolander, a passionate and outspoken man, has been involved in art from painting to videoproduction, since 1962.
He has written several internationally published books, including Garbo, a pictorial biography of movie star Greta Garbo, and was commissioned by the 70s Swedish rock phenomenon Abba to create a tapestry.
Mr Sjolander was also commissioned by silent screen star Charlie Chaplin to produce an art portfolio.
In Townsville he is seen as a controversial figure.
He recently held a public competition to create a new name for the combination Townsville city and Thuringgova shire under the Electorial and Administrative Review Committee's amalgamation recomendations.
The winner was Don Talbot, who received $500 for his suggestion of "QUEENSLAND CITY".
The competition provoked debate around the town.
 
With the help of his Creative Development Grant, Mr Sjolander hopes to tackle a host of controversial issues; Townsville General Hospital's Ward 10B - subject of the Carter inquiry into the treatment of mentally ill patients, violence among Aborigines on Palm Island, X-rated videos, tattoos, politics and religion.
"These are all the things that happen in this area and they should be expressed in art to reflect the area," Mr Sjolander said.
He believes art in the modern world should be expressed using technology and says that paintings are out-dated.
He has even devised a plan to exhibit art on the walls of Townsville Airport terminal "for all the world to see".
The large vacant walls in the terminal should be used to hanf paintings and tapestries, and sculptures could adorn the flight deck, the first-class lounge and the departure lounge, he said.
His proposal suggest that the artworks be acquired on a six-montly basis and artists may have them on for sale.
"Art can be anything at all," Mr Sjolander said.
"So there is no limit to what you can do."
 
 

 
Text from
Townsville Bulletin
 
Friday, November 29, 1991
NEWS
(page 5)
 
 
 
 
Local artist paints picture of a unique airport environement
 
 
 
A PILOT project to display art on the vacant wall spaces at the Townsville airport has been proposed by local artist Ture Sjolander.
 
Acting Townsville airport manager Phil Roben said the suggestion was interesting and a meeting to discuss the matter would be held next week. " I believe such a display could complement the terminal very well," he said.
Mr Sjolander believes that as the airport is the first point of contact for businessmen, domestic and overseas tourists and returning residents, there was no reason why the airport itself should not become an attraction.
"I propose that the large vacant wall spaces be used for a semi-permanent art display which could include a number of large paintings and tapestries. " In addition to this, a small number of free standing sculptured piece could be easily be accomodated."
Mr Sjolander believed the flight deck, the first class lounge and the departure lounge were other attractive areas where graphic and smaller size artworks could be displayed.
"These could be accomplished with minimal installation of lighting and hanging equipment," he said.
"The pilot project for Townsville airport can be realised with very little outlay, mutually benefiting the professional contemporary artists of North Queensland and the Federal Airports Corporation".
 
From this experiment could evolve the creation of a unique airport environement which could become the blueprint for others, Mr Sjolander said. He also envisaged the formation of an art investment consultancy group under the airport corporation for future interstate exhibition exchange.
 
Support for the venture has been pledged by Perc Tucker Gallery director Ross Searle and artist  and James Cook University art teacher Anne Lord, both of whom have expressed wish to join Mr Sjolander on the selection committee for the first exhibition.
 

 
 
 
 
    From:
Men in Business - Advertiser, August 3, 1989
 
 
 
Sjolander a pioneering artist
 
Mr Ture Sjolander's artistic work represents more than one technique, from traditional tapestry work to visualisation of electronic computing.
He is a pioneer in video-art. His work contributed to the development of the video-synthesizer.
Mr Sjolander has earned an international reputation for his multimedia art work since his debut in 1960.
"Mr Sjolander has also served as a member of the board of the Swedish Artists Society," former Minister for Cultural Affairs in Sweden, Mr Bengt Goransson.
"He is represented at the Museum of Modern Art, Stcokholm, the Swedish Government, the City of Stockholm and the Royal Fund for Swedish Culture have awarded him grants for his work."
He received the top grant for scientific art research from the Royal Swedish Academy of Art.
Mr Sjolander has produced television programs for Swedish Television including The Role of Photography, Time, Monument, and Space in the Brain.
He is skilled in all kinds of printing techniques and is also a professional photographer.
Mr Sjolander has written several internationally published books.
For example he wrote a pictorial biography of Greta Garbo titled: "GARBO", for one of the largest publisher in America, Harper and Row (Harper&Collins) and the book had world-wide distribution.
He initiated work on a pictorial essay on Charlie Chaplin. The dummy work was purchased by Charles Chaplin and the finished work was titled "My Life in Picture", 1973.
He was also commissioned by Chaplin to produce an art portfolio which was signed by both Chaplin and Mr Sjolander.
Mr Sjolanderwas commissioned by the Swedish band ABBA, to produce graphic prints and a tapestry used in the sponsorship of the 1977 America's Cup.
 
He established an electronic picture laboratory in Stockholm, VIDEO-NU, for artistic research and was the administrator of the laboratory from 1980-1986.
Mr Sjolander has created monumental sized interior artwork for large industrial complexes in Sweden using various techniques.
He has had a large number of seminars and exhibitions throughout Europe and he participated in the Fifth Biennale in Paris.
He has given lectures throughout world on art and technology, includinga lecture last year at the Australian Film Institute in Sydney.
One of the topics of his lectures is possible establishment of multicultural communication by satellite.
This would include a three week international TV high tech and arts festival, the commersialisation of peace via satellite and the formation of an internatinal lobby group to connect all Television systems of the world.
He is presently involved with negotiations with Uplinger Enterprises (USA), the organisation which organised Live Aid and Sport Aid, about establishing an annual three week satellite link up.
Campaign co-cordinator of One World or None, Janet Hunt said the idea was marvelous. "The idea is a logical extension as we move into the 21st century and we certainly support it." Jane Hunt said.
Mr Sjolander has conducted research into Townsville's history and the city council have received a proposal to revise the history of the city.
His research has shown the first European to land in Townsville arrived 49 years earlier then previously believed.
The discovery may be celebrated with a special Townsville Day and a 220 year celebration in 1990.
He is also skilled in radio productions and TV production.
Mr Sjolander is interested in establishing an international artist's centre in Townsville to display exhibitions from international artists.
He is a member of the Perc Tucker Regional Art Gallery and believes i Fusion Business.
He is neither political nor religious but believes in authentic humanity.
 

 
 a
FIRST CLASS HONOURED CITIZEN OF AUSTRALIA
WHO HAVE CHOSEN TO LIVE
 IN AUSTRALIA,
AND ARE NOT JUST BORN
IN THE COUNTRY,  ACCIDENTALLY.
You have to be born and bred somewhere, don't You
although, "born and bred"  is Not a  quality in itself.
 
The Biggest Web construction in the World:
Most websites have a number of pages not mentioned on this list
but can be obtained from the search-engine "More from this site"
 
Sample below:
 
www.1a.homestead.com/TURE_SJOLANDER.html
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONTACT EMAIL:
newstime2007.net/